Geld lenen kost geld

Privacy verklaring 

 

Via het contact dat je met ABCS hebt, met name door middel van de website www.degoedkoopstelening.nl , worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ABCS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; alleen die persoonsgegevens verzamelen die wij nodig hebben voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden; jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; op jouw verzoek inzage geven in de over jouw verzamelde persoonsgegevens en op verzoek jouw gegevens corrigeren of verwijderen.
 
Doeleinden verwerking 
ABCS verwerkt jouw persoonsgegevens voor pre-contractuele maatregelen zoals het verwerken van je aanvraag en het uitbrengen van offertes en voor de uitvoering van overeenkomst(en). Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van relatiebeheer en eventueel voor marketingdoeleinden. Met dit laatste wordt bedoeld dat je door ons benaderd kan worden met gerichte informatie en/of aanbiedingen. In het kader van de pre-contractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst wisselt ABCS jouw persoonsgegevens uit met kredietverstrekkers, verzekeraars en eventuele andere bij onze dienstverlening betrokken partners. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. ABCS zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 
 
Beveiliging 
ABCS heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is er onder andere sprake van toegangscontrole, automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens en beveiliging van netwerk(verbindingen). 
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.De op onze website ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie en die van de aanbieder waar het (financierings)contract of eventueel de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen. Door ondertekening van deze aanvraag gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie. 

Van de door ons aangehouden persoonsadministratie wordt een intern verwerkingsregister aangehouden. Op uw verzoek verstrekken wij u een exemplaar.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Goedkoopste Lening .nl met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Goedkoopste Lening .nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel De Goedkoopste Lening .nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Goedkoopste Lening .nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door De Goedkoopste Lening .nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Goedkoopste Lening .nl uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet doorDe Goedkoopste Lening .nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Waarom lenen via ons?

Veel mensen hebben te dure leningen tegen rentes tot wel 15% (!) bij creditcard maatschappijen, postorder- bedrijven of staan vaak en duur rood bij hun bank! DeGoedkoopsteLening.nl zorgt er al sinds 1998 voor dat mensen goedkoop geld lenen! Dit voor zowel nieuwe leningen als het oversluiten van lopende leningen!

Dat doen we ook voor U!

Zie ook: Verantwoord lenen

Wij vergelijken o.a. bij

Wij vergelijken uw goedkope lening ook bij de Nationale Nederlanden

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij het Kifid